Despre mediere

/Despre mediere
Despre mediere2018-09-14T19:45:07+03:00

Despre mediere

Ce este medierea si de ce aleg aceasta cale ?

Medierea reprezinta o modalitate alternativa si facultativa de solutionare pe cale amiabila a disputelor (Alternative Dispute Resolution – ADR), cu ajutorul unei terte persoane specializate în calitate de mediator, în conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate.

Serviciul public de mediere se bazeazã pe încrederea pe care pãrtile o acordã mediatorului, ca persoanã aptã sã faciliteze negocierile dintre ele si sã le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile. (Articolul 1 alin. 1 si 2 din Legea nr. 192/2006 privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator)

In cazul in care o parte are un conflict cu una sau mai multe parti, prin Mediere aceasta poate rezolva acest diferend fara sa apeleze la un judecator. La acest serviciu se poate recurge atat inaintea fazei de judecata, cat si in cursul acesteia. Astfel, mijlociti de catre mediator, chiar cei care cunosc cel mai bine problemele care au dus la conflict stau la masa solutionarii diferendelor, ajungand sa cunoasca in amanunt nevoile si interesele fiecaruia si sa gaseasca solutia potrivita. In calitate de persoana specializata in solutionarea conflictelor si facilitand comunicarea dintre parti, Mediatorul este cel care prin neutralitate, impartialitate si confidentialitate ajuta partile sa gaseasca impreuna cea mai buna solutie.

Medierea ofera, astfel, posibilitatea nu numai de a rezolva toate neintelegerile existente, ci are rolul si de a preintampina aparitia altora. Acceptand medierea, partile pot solutiona un conflict in cel mai scurt timp, reducand termenele de obtinere a rezolutiilor. Fara sa impuna o solutie, ci doar contribuind la gasirea acesteia de catre cei implicati, Mediatorul ajuta practic ambele parti sa ajunga la o solutie rapida, economisind timp si alte procese generatoare de cheltuieli (taxe de timbru, onorarii de avocat si expert, etc).

Cand se poate recurge la mediere?

Dacã legea nu prevede altfel, pãrtile, persoane fizice sau persoane juridice pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv dupã declansarea unui proces în fata instantelor competente, convenind sã solutioneze pe aceastã cale orice conflicte în materie civilã, comercialã, de familie, în materie penalã, precum si în alte materii, în conditiile prevãzute de prezenta lege.

Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atât în afara, cât si în cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabilã a conflictelor prevãzute de lege. (Articolul 2 alin. 1 si 3 din Legea nr. 192/2006 privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator)

Cine sunt mediatorii Casei de Avocatura si Mediere Radulescu & Asociatii?

Autorizati de catre Consiliul de Mediere din Romania, mediatorii Casei de Avocatura si Mediere Radulescu & Asociatii sunt persoane specializate in comunicare si in negociere, care ajuta partile aflate in conflict sa ajunga la o solutie care sa le satisfaca nevoile si interesele.

Echipa de mediatori este formata din:
Dan Radulescu – avocat si mediator si
Cristina Mihailescu – psiholog si mediator.

Procedura de mediere

Medierea se bazeazã pe cooperarea pãrtilor si utilizarea, de cãtre mediator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere. Metodele si tehnicile utilizate de cãtre mediator trebuie sã serveascã exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmãrite de pãrtile aflate în conflict. Mediatorul nu poate impune pãrtilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii.

Pãrtile aflate în conflict au dreptul sã fie asistate de avocat sau de alte persoane, în conditiile stabilite de comun acord. În cursul medierii pãrtile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozitie, în conditiile legii.

Sustinerile fãcute pe parcursul medierii de cãtre pãrtile aflate în conflict, de celelalte persoane (avocati ori terti), precum si de cãtre mediator au caracter confidential fatã de terti si nu pot fi folosite ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului în care pãrtile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atentia persoanelor care participã la mediere asupra obligatiei de pãstrare a confidentialitãtii si le va putea solicita semnarea unui acord de confidentialitate.

Dacã, pe parcursul medierii, apare o situatie de naturã sã afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau impartialitatea mediatorului, acesta este obligat sã o aducã la cunostinta pãrtilor, care vor decide asupra mentinerii sau denuntãrii contractului de mediere. Mediatorul are dreptul sã se abtinã si sã închidã procedura de mediere. În aceastã situatie mediatorul este obligat sã restituie onorariul proportional cu etapele de mediere neparcurse sau, dupã caz, sã asigure continuarea procedurii de mediere, în conditiile stabilite prin contractul de mediere.

În cazul în care conflictul supus medierii prezintã aspecte dificile sau controversate de naturã juridicã, contabila ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul pãrtilor, poate sã solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv. Atunci când solicitã punctul de vedere al unui specialist din afara biroului sãu, mediatorul va evidentia doar problemele controversate, fãrã a dezvãlui identitatea pãrtilor.
INCHIDEREA procedurii de mediere

Procedura de mediere se închide, dupã caz:

  • prin încheierea unei întelegeri între pãrti în urma solutionãrii conflictului;
  • prin constatarea de cãtre mediator a esuãrii medierii;
  • prin denuntarea contractului de mediere de cãtre una dintre pãrti.

În cazul în care pãrtile au încheiat numai o întelegere partialã, precum si în cazul ultimelor doua ipoteze, orice parte se poate adresa instantei judecãtoresti sau arbitrale competente.

La închiderea procedurii de mediere, în oricare dintre cazurile prevãzute mai sus, mediatorul va întocmi un proces-verbal care se semneazã de cãtre pãrti, personal sau prin reprezentant, si de catre mediator. Pãrtile primesc câte un exemplar original al procesului-verbal.

Când pãrtile aflate în conflict au ajuns la o întelegere, se redacteazã un acord care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui înscris sub semnãturã privatã. Întelegerea pãrtilor nu trebuie sã cuprindã prevederi care aduc atingere legii si ordinii publice, dispozitiile art. 2 din Legea nr. 192/2006 fiind aplicabile. Întelegerea pãrtilor poate fi afectatã, în conditiile legii, de termene si conditii.

Întelegerea pãrtilor poate fi supusã verificãrii notarului public în vederea autentificãrii ori, dupã caz, încuviintãrii instantei de judecatã. (Articolele 50-59 din Legea nr. 192/2006 privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator)

Renuntarea la mediere?

În orice fazã a procedurii de mediere, oricare dintre pãrtile aflate în conflict are dreptul de a denunta contractul de mediere, încunostintând, în scris, cealaltã parte si mediatorul. Mediatorul ia act de denuntarea unilateralã a contractului de mediere si, în cel mult 48 de ore de la data primirii încunostintãrii, întocmeste un proces-verbal de închidere a procedurii de mediere.

Dacã una dintre pãrtile aflate în conflict nu se mai prezintã la mediere, fãrã a denunta contractul de mediere, mediatorul este obligat sã facã toate demersurile necesare pentru a stabili intentia realã a pãrtii respective si, dupã caz, va continua sau va închide procedura de mediere. (Articolul 60 din Legea nr. 192/2006 privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator)

Avantajele medierii ?

  • Rapiditatea solutionarii conflictului.
  • Costuri mai mici fata de cele generate de solutionarea conflictului cu ajutorul instantelor de judecata.
  • Confidentialitatea detaliilor conflictului spre deosebire de publicitatea sedintelor de judecata din instanta.
  • Solutia apartine partilor nu este impusa de catre un judecator.
  • Pastrarea relatiilor dintre partile implicate in conflict.
  • Pentru desfãsurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor de cãtre instantele judecãtoresti sau arbitrale va fi suspendatã la cererea pãrtilor. Cursul termenului perimãrii este suspendat pe durata desfãsurãrii procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnãrii contractului de mediere. Cererea de repunere pe rol este scutitã de taxa judiciarã de timbru.
  • În cazul în care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea pãrtilor, o hotãrâre prin care sa consfiinteaza invoiala partilor. Odatã cu pronuntarea hotãrârii, instanta va dispune, la cererea pãrtii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru plãtite pentru învestirea acesteia. (Articolele 62 si 63 din Legea nr. 192/2006 privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator)